Zemní plyn

 • je bezbarvý, nejedovatý, bez zápachu
 • vlivem látky, která se přidává do zemního plynu (odorant) můžeme zemní plyn při úniku cítit
 • mez výbušnosti 5 - 15%
 • pokud cítíme plyn, je zpravidla koncentrace plynu hluboko pod mezí výbušnosti
 • Úkoly osoby odpovědné za provoz plynovodu

 • sledovat stav plynovodu, aby odpovídal předpisům a normám
 • zajišťovat, aby jeho stav neohrožoval bezpečnost osob a jejich majetek
 • dbát, aby byly dodržovány termíny revizí a kontrol
 • dbát, aby byly odstraněny závady zjištěné při revizích a kontrolách
 • vést provozní dokumentaci plynovodu
 • dbát na odbornou způsobilost osob, které provádějí revize, montáže, servis
 • umístit na vhodném místě pokyny při vzniku mimořádných stavů (únik plynu, požár)
 • dbát na přístupnost a ovladatelnost uzávěrů plynovodu
 • v případě nehod informovat příslušné orgány (policii, hasiče, plynárenskou službu)
 • spolupracovat s dodavatelem plynu při odstavení domovního plynovodu z provozu
 • to samé platí i při obnovování dodávek plynu
 • Zásady bezpečnosti provozu plynového zařízení

 • pravidelné provádění kontrol a revizí plynového zařízení
 • odstraňování zjištěných závad v termínech stanovených při kontrolách a revizích
 • kontroly proudění vzduchu ke spotřebičům
 • kontroly odvodu spalin od spotřebičů
 • nefunkční odvod spalin způsobuje orosení zrcadel a oken, usazení sazí
 • Zásady bezpečnosti při úniku zemního plynu

 • nepoužívat otevřený oheň, otevřít okna
 • uzavřít uzávěry plynu (páčka kolmo na směr potrubí)
 • nezapínat ani nevypínat elektrické spotřebiče
 • varovat obyvatele domu a opustit budovu
 • informovat pohotovostní službu
 • Vznik oxidu uhelnatého při spalování

 • nedostatečné větrání (u spotřebičů bez odtahu spalin)
 • nesprávně seřízené hořáky
 • zanesení výměníkových ploch u kotlů
 • netěsné kouřovody nebo zanesený komín
 • Co se nemuselo stát

 • Podívejte se!
 • Přečtěte si!
 • Zamyslete se!
 • Dělejte to jinak!
 • Kontakty:

  Tomáš Komín - revize plynu Praha a okolí
  Ke škole 1398/1
  Praha 4, 149 00
  telefon: +420 776 833 722
  e-mail: revize@plynu.cz


  Jan Komín - revize plynu Praha a okolí
  Štichova 644/32
  Praha 4, 149 00
  telefon: +420 776 640 363
  e-mail: info@revizeplynu.eu


  Jan Komín - revize plynu Jihočeský kraj
  Dvořákova 458
  Blatná, 388 01
  telefon: +420 607 235 258